fot: Klaudia Gajda

Drewniany kościół pw. Św. Klemensa

Lgota Wielka

Gmina Lgota Wielka leży w woj. łódzkim, w zachodnio-północnej części powiatu radomszczańskiego. 
W skład Gminy wchodzi 9 sołectw oraz 10 miejscowości. Gmina ma charakter typowo rolniczy, w niewielkim stopniu jest zalesiona. Obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo jednorodną i uporządkowaną strukturą zagospodarowania, gdzie zabudowa najczęściej o zwartym charakterze, usytuowana jest wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wśród form zabudowy przeważa zabudowa zagrodowa uzupełniona przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej. Główną rzeką na obszarze gminy jest Kręcica, lewobrzeżny dopływ Widawki, biorąca początek w miejscowości Krępa. Ponadto występują tu liczne cieki stałe lub okresowe, w tym rowy melioracyjne odwadniające obszary o płytkim występowaniu wód podziemnych. 

Historia dziejów gminy Lgota Wielka sięga XII w. Charakter ziemi lgockich wiązał się z wysoką lesistością. Osadnicy, dokonując ciężkiej pracy karczunkowej, w miejscu byłego lasu zakładali osady, i tym samym otrzymywali oni zwolnienie z czynszów oraz z robocizny na rzecz dziedzica wsi. Takie zwolnienie było czynione w celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego miejscowości. Powstałe w ten sposób osady były nazywane między innymi Lgotami. Etymologicznie termin „lgota” jest zamienny z terminem „wola” i znaczy ulga lub wolność.

Na terenie gminy Lgota Wielka największe skupiska obiektów zabytkowych są położone w miejscowości Lgota Wielka i Kolonia Krępa. Są to kościoły i zespoły zabudowań przykościelnych. W gminie licznie występują przydrożne krzyże i murowane kapliczki. Na terenie gminy do rejestru zabytków zostały wpisane dwa obiekty: kościół pw. św. Klemensa w Lgocie Wielkiej i kościół pw. św. Urszuli w Kolonii Krępa. Stan zachowania kościoła w Lgocie Wielkiej jest bardzo dobry. 

Kościół pw. Św. Klemensa w Lgocie Wielkiej

Zabytkowy kościół pw. św. Klemensa w Lgocie Wielkiej

Cudowny obraz Matki Bożej w Lgocie Wielkiej

Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym

Kościół pw. św. Klemensa w Lgocie Wielkiej

Parafia powstała prawdopodobnie w XIV w., jej istnienie odnotowano w 1401 r., pierwotny
kościół był drewniany. Nowy kościół zbudowany został w 1767 r. Kościół usytuowany jest w centrum wsi, przy skrzyżowaniu drogi, w otoczeniu niskiej zabudowy. Położony na wielobocznej działce, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka kościoła otoczona kamiennym murem z otoczaków. W południowo - wschodniej części placu kościelnego drewniana dzwonnica. Dzwonnica zbudowana na planie kwadratu i zwieńczona gontowym dachem namiotowym. Krypta ze szczątkami zmarłych znajduje się pod kościołem św. Klemensa. Ważną i doniosłą funkcję sakralną na terenie parafii Lgoty Wielkiej spełniał cmentarz. Obszar, na którym się znajdował był miejscem świętym. Początkowo cmentarz lgocki był położony na placu wokół kościoła parafialnego i tam składano ciała zmarłych parafian.W podziemiach kościoła znajduje się około 15 trumien ze szczątkami zmarłych dobrze zachowanych. Pozostałe częściowo są zasypane lub w całości w dalszej części krypty. 

kościół pw. Św. Urszuli w Krępie

Kościół został zbudowany w 1760 roku.

Kościół parafialny pw. św. Urszuli w Kolonii Krępa

Pierwotny kościół filialny istniał już w XV w. Parafię erygowano w 1511 r. Obecny kościół ufundowany został w 1760 r. przez Macieja Stankiewicza - dziedzica Krępy.
Kościół orientowany, usytuowany na skraju wsi, na działce o kształcie wieloboku, ogrodzony drewnianym płotem.
W południowej części placu kościelnego, w licu ogrodzenia, usytuowane poza działką drewniana i murowana dzwonnica oraz rzeźba św. Stanisława. 
Konstrukcja kościoła - zrębowa, ściany z bali modrzewiowych. Ściany oszalowane za zewnątrz i wewnątrz deskami.
Kościół jednonawowy, jednoosiowy. Nawa na rzucie prostokąta, zbliżonego kształtem do kwadratu, poprzedzona prostokątną kruchtą, zakończona nieco węższym, trójbocznie zamkniętym
prezbiterium. Kruchta i przedsionek boczny niskie, przykryte dachami dwuspadowymi. Ołtarz główny, eklektyczny z pocz. XIX w., z barokowym obrazem Chrystusa Boleściwego z XVII w. i św. Barbarą z 2 poł. XVIII w., wczesnorenesansowy obraz św. Urszuli z towarzyszkami z pocz. XVI w., późnobarokowy krucyfiks z 2 poł. XVIII w. na łuku tęczowym. 

fot: Era Travel | Kościół pw. Św. Urszuli w Krępie
fot: Era Travel | Kościół pw. Św. Urszuli w Krępie

Website was made with Mobirise website themes